E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing Gchi-waawiidimaa gewin nji-sa Ezhi-debwe’endizowaad Anishinaabeg.


This is the Anishinaabemowin version of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

PDF Version

Naakonige-mzinigan gaa-daapinamoowaad Mzowe E-maawnjidijig pii mdaaswi-shi-nswi, Waabaabigaa-giizis, Niizhing-mdaaswaak-shi-niizhwaaswi.

[dibaachjigaadesinok nji-sa Gwek debendaagozid gaa-niikiitamojig (A/61/L.67 and Add.1)]

Giw Mzowe e-maawnjidijig,

Daapinigaadeg zhibiigaansan nindan nji naakanonigewinan zhinda Bemaadizid E-zhi-debwe’endaagozid Gaa-nagiminjig gii-zhibiigaade mompii naakonige-mziniganing aabito wii-pii niizhtana-shi-zhaangsogongizid Waabigonii-giizis niizhing-mdaaswaak-shi-ngodwaaswiFootnote 1, pii gonda gaa-nagimigaazojig gii-daapinamowaad maanda zhibiigan E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing Gchi-waawiidimaagewin nji-sa Ezhi-debwe’endizowaad Anishinaabeg,

Aanji-ndanjigaadeg iwi naakonige-mzinigan 61/178 pii niizhtanaginogizid Minidoo-giisoons Niizhing-mdaaswaak-shi-ngodwaaswi, pii gii-dinenjigaadegin ji-ke-bekaa-teg nindan nendimoowinan miiniwaa waa-zhichigeng maanda sa-nji gchi-waawiindimaagewin ji-teg zhisewin geyaabi ji-dizhinjigaadeg, miiniwaa gewii ji-boontaaseg nindan naakonigewinan jibwaa shkwaa-seg iwi eko-ngodwaaching-ntam nokiiwin nji-sa maanda Mzowe Emaawnjidiwin,

Daapinagaade E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing Gchi-waawiindimaagewin nji-sa Ezhi-debwe’endizowaad Anishinaabeg eteg zhinda enaabiising nongo megwaa naakonige-mziniganing.

Ngodwaak-shi-niizhwaaswi enji-giigidong nkweshkodaadiwin
mdaaswi-shi-nswi Waabaabigaa-giizis Niizhing-mdaaswaak-shi-niizhwaaswi

Enaabiising

E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing Gchi-waawiidimaagewin nji-sa Ezhi-debwe’endizowaad Anishinaabeg.

Giw Mzowe emaawnjidijig,

E-zhi-noopinaajigaadeg nindan zhichigewinan miiniwaa gimaakidaagewinan maanda nji-Naakinigewin gonda nji E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing, miiniwaa weweni zhichigewin nji-sa mooshkin waa-zhichigeng maanda sa-nji gchi-naakonigewin,

Debwe’endiming gonda anishinaabeg kina naasab aawaad dibishkoo bekaanzijig bemaadizijig, epiichi-nsadowaabnjigaadeg bemaadizijig ezhi-debwe’endimoowaad ji-kenjigaadeg ezhi-bebkaanziwaad, ji-bigidnidzowaad bkaanziwaad, miiniwaa ji-mnaadendimindowaa iwi-dibishkoo,

Debwe’endiming bekish kina bemaadizijig maamowi-ziwaad ezhi-bebkaanziwaad miiniwaa ezhi-gchi-piitendaagok bimaadiziwinwaa miiniwaa di-naadiziwinwaa, eyaawong gchi-naakonigewin mzowe naadiziwin nji-sa bemaadizid,

Debwe’endiming ooshme kina gchi-mziniganan, naakonigewinan miiniwaa zhichigewinan nikeyaa maa ge gigweji-mshkooziitoong nji-sa bemaadizijig maa ge enso-bebeshigoong nji-sa yawing maa ge enji-baang, ezhi-anamewaadizing, eshtowaang maa ge enaadizing ezhibebkaanag aawan mji-zhichigewin, gigiibaazigewin, gaawii gegoo piitendaagosinoo, miiniwaa gwek-bimaadiziwin aawazi-noo,

Aa’aanji-debwe’endiming nji-sa Anishinaabeg, maanda sa zhichigan ezhi-debwe’endizowaad, daa-aawan gegoo ezhi-bkaansesinok,

Znagendaagok nji-sa Anishinaabeg gii-wiisgitoowaad ne’en mewzha mji-doodaagewinan bi-nji-baamgok, miiniwaa anind gegoo, shki-naadwiwin miiniwaa maajii-naashkogaaziwaad doo-akiimwaang, waasewekamig miiniwaa aabjichiganan, dash ngaashmigaazowaad nji-sa wiinwaa ezhi-debwe’endizowaad ji-mina-maajiishkaawaad ezhi-ndowenjigewaad miiniwaa waa-mesendimoowaad,

Nsadowaabnjigaadeg iwi e-wewebendaagok ji-mnaadenjigaadeg miiniwaa ji-gaa-gaandinigaadeg ne’en giizhaa gaa-yaamowaad dibiniweziwinwaa nji-sa Anishinaabeg gaa-bi-nji-baamgok doo-naakinigewinwaa, maajiishkaawin miiniwaa maamowi bibaamaadiziwin miiniwaa doo-naadiziiwinwaan, minido-waadiziwin, mewzha gaa-zhiwebak, miiniwaa doo-nendimowinwaan, memdige go doo-dibiniweziwinwaa doo-akiimwaang, waasawekamig miiniwaa aabjichiganan,

Nsidowaabnjigaadeg iwi e-webendaagok ndowenjigaadeg mnaadendimowin miiniwaa gigaandinigaadeg ne’en di-bineweziwinwaan nji-sa Anishinaabeg nsadowaabnjigaadeg gchi-kwiinwinan, naasaab nendimoowinan miiniwaa aanind menowaabidag zhichiganan, miiniwaa iwi wiinjiindiwin ji-naasaabseg,

Mina-daapinigaadeg dash iwi gonda Anishinaabeg wiiniwaa naawchigedizowaad nji-sa doo-naakinigewinwaa, maajiishkaawin miiniwaa maamowi bibaamaadiziwin miiniwaa doo-naadiziiwinwaan mina-maajiishkaawin miiniwaa ji-boontaamgok maanda nooj gegoo mji-doodaadiwin miiniwaa naagaachigewin pii-bi-digok,

Mkowaabndiwaad maanda mindizowin wiiniwaa nji-anishinaabeg ezhi-maajiishkaawaad ezhi-waabndizowaad miiniwaa doo-akiimwaan, waasawekamig, miiniwaa aabjichiganan ji-ni yaamowaad nenaasabsewin miiniwaa mshkooziiwin ji teg dinkiiwinwaang, di-naadiziiwinwaang miiniwaa eshtowaad, miiniwaa ji-ga-gaandinamowaad doo-maajiishkaawinaa wiiniwaa ezhi-bgosendimoowaad miiniwaa ezhi-ndowendimoowaad,

Nsadowaabnjigaadeg mnaadendimoowin nji-sa Anishinaabe kendaasowin, naadiziwin miiniwaa eshtowaad miigwemgad nendowendaagok miiniwaa e-naasaabseg maajiishkaawin miiniwaa weweni ngode’enjigaadeg aki,

Dibaachigaadeg maanda ezhi-ngaasdoong ezhi-mji-doodaachigaadeg aki miiniwaa waasawekamig nji-sa Anishinaabeg ji-bekaateg, ji-mina-maajiishkaawaad miiniwaa ezhi-mindizowaad miiniwaa maajiishkaachiganan, nsastamookiiwin miiniwaa wiijkiwendiwin ji teg maamowi ezhi-ngodweyaangizing miiniwaa bemaadizijig mompii akiing,

Nsadowaabnjigaadeg gwek iwi ezhi-dedibiniwe nji-sa Anishinaabeg ezhi-ngodweyaangizowaas miiniwaa ezhi-ngodoodenaawziwaad ji-aabjiteg maamowi nenaasab dibendizowin ezhi-koginindowaa, ezhi-kinoomoowindowaa miiniwaa ezhi-mina-bimaadiziwaad di-binoojiimowaan, dibishkoo ezhi-dedibinwin binoojiinh,

Ne’en dash dedibinweziwinan gaa-nsadowaabnmjigaadeg gchi-kwiinwining, waa-wiindimaagewinan miiniwaa nooj gegoo gaazhichigaadegin naakonigewinan nji-sa gimaakaan miiniwaa Anishinaabeg aawanoon, aanind nikeyaa, mzowe akiing ndowenjigewin, bibaamziwin, debendaagoziwin miiniwaa ezhiyaang,

Ne’en dash gewii gchi-kwiinwinan, waawiindimaagewinan miiniwaa aanind nooj gegoo gaazhichigaadegin naakonigewinan, miiniwaa iwi ezhikendiwaad dishchigewinwaa, aawan nji sa ezhi-mshkooziimgak doo-maamowi nokiinwaa nji sa anishinaabeg miiniwaa gimaakaan,

Nsadowaabnjigaadeg maanda Charter nji-sa Mzowe Ngodweyaangizowin, gonda enkiitigig maanda maajiishkaawin, naadiziwin dedibinwe miiniwaa gonda enkiitigig maanda naadiziwin miiniwaa ezhiwebak gimaakaaningFootnote 2 bekish dash go Vienna Declaration miiniwaa maajiishkaachigan zhichiganFootnote 3, gwektaan maanda ezhi-piitendaagok dedibiwe nji-ke ji-mindizowaad kina bemaadizijig,

Nikeyaa ezhi-waabndamowaad wiiniwaa goo-gimaakaan naakinigewinan miiniwaa ji-gishkiweziwaad ezhi-maajiishkaawaad, di-naadiziwinwaa maajiishkaawin, mkwenjigaaded dash go gaawii gegoo mompii naakinigewining ji-nokaazigaadesinok ji-bigidnaawsowind bemaadizid gegoo dedibiniweziwin nji-sa ji-min-dizod, ezhi-minjigaadeg enaadiising maanda mzowe gchi-gimaa-kidaagewin,

Debwechigaadeg maanda nsadowaabnjigewin nji sa dedibinwewinwaa gonda Anishinaabeg mompii gchi-naakonigewining ji teg weweni zhichigewin miiniwaa maamowi nokiitaadiwin gonda sa nji gimaakaaning miiniwaa Anishinaabeg, ezhibiigaadeg zhichigewinan nji sa dibaakonigewin, zhichigewin, maandendimoowin nji-sa bemaadizid dedibinoweziwin, gegoo tesinok mjii’iiwin miiniwaa gwek zhichigewin,

Bigosendimong gimaakaaning ji-naasaab nendaang miiniwaa kina gwek di-naakonigewinwaa ji-zhiwebak nji-sa Anishinaabeg mompii naameying mzowe zhichiganan, memdigenh go wiinwaa di-nendaasowinwaa maanda bemaadizid dedibinwe, ezhi-kinoonding miiniwaa ezhi-nokiitaading nji-sa kina waya ezhi-ndowendang,

Memdige go maaba Mzowe Ngodweyaangizowin daa’aan getchi-piitendaagok miiniwaa eni-aabjiseg zhichigan ji-wiidookaazod miiniwaa ji-gnowendang maanda dedibinowe Anishinaabe bemaadizid,

Debwe’enjigaadeg maanda naakonigewin aawan niigan nikeyaa tikokiiwin maanda nji-sa ji-nsadowaabnjigaadeg, ji-waa’iinjigaadeg miiniwaa ji-gnowenjigaadeg maanda dedibinwewin miiniwaa zhaabwiiwin nji-sa Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa ezhi-maajiishkaamgok dishchigewinwaa mompii Mzowe Ngodweyaangiziwining zhichigan maanda nikeyaa,

Nsadowaanjigaadeg miiniwaa aake-debwe’endimong gonda Anishinaabeg ji-waamoowaad miinigoweziwin ji-tesnak dibasenjigewin kina bemaadizid di-bineweziwinwaa nsidowaabnjigaadeg zhiwe mzowe kamig, miiniwaa Anishinaabeg daa’aanaawaa maamowi dibiniweziwinan yaawang eniigaanendaagok ji-bimaadiziwaad minyaawin miiniwaa maamowi maajiishkaawaad yaawaad bemaadizijig,

Nsadowaabnjigaadeg ezhiwebiziwaad Anishinaabeg bebkaan aawan akiing piinash akiing miiniwaa aki-da-zhiikigewin miiniwaa aki-da-zhiikigewin miiniwaa iwi getchi-nendaagok gchi-akiing miiniwaa akiinsing ezhi-bezhigowendaagok miiniwaa mewzha gaa-zhiwebak miiniwaa naadiziwin yaawaad daa-naagodenjigaade,

Gchi-wiindimaagewin maanda Mzowe Ngodweyaangizowin Naakonigewin nji sa Dedibinowewinwaa Anishinaabeg zhisin gegoo gchi-gishkiweziwin ge-ndikenjigaadeg ezhi-minidoowang maamowe-nokiiwin miiniwaa nenaasaab mnaadendimoowin:

Mzinigan bezhig

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe mooshkin minendaagoziwin, ezhi-maamowiziwaad maa ge ezhi-njikeziwaad, kina go Bemaadizid dedibinowe miiniwaa zhaabwiiwinan ezhi-nsadowaabnjigaadeg zhinda Charter nji-sa Mzowe Ngodweyaangizowining, mzowe kamig naakonigewin nji-sa bemaadizid dedibinoweFootnote 4 miiniwaa mzowe-kamig bemaadizid dedibinowe gchinaakonigewin.

Mzinigan Niizh

Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa kina waya daa’aanaawaa zhaabwiiwin miiniwaa ezhi-nenaasaabseg kina waya bemaadizijig miiniwaa bebezhig miiniwaa daa’aanaawaa deddibinowe ji-yaamgok zhaabwiiwin gegoo ji-tesnok bkaanendizowin, zhewe ezhi-temgok maanda dedibinowewin, memdigenh go wiinwaa ezhi-anishinaabewaadiziwaad binji-baawaad.

Mzinigan Nswi

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe iwi ji-mindizowaad njike. Miindash iwi sa-nji maanda dedibinowewin daa’aanaawaa zhaabwiiwin ji-waamowaad wiiniwaa mindizowin miiniwaa zhaabwiidizowin ji-gishkiweziwaad ji-teg mina-maajiishkaawin, naadiziwin miiniwaa di-naadiziwinwaa ezhi-maajiishkaamgok.

Mzinigan Niiwin

Anishinaabeg bemaadizijig, pii-ni-miikimoowaad doo-dedibinowewinwaa ezhi-mindizowaad, daa’aanaawaa dedibinowe mindizowin maa ge njike-gchi-gimaakidaadizowin gegoo nikeyaa ezhi-nowendaagok wiinwaa biinjeying miiniwaa ezhi-ngodweyaangizowaad zhichiganan, miiniwaa dash go nikeyaa miiniwaa zhichigan ezhi-zhoonyaakaadeg doo-mindizowinwaa zhichigewinwaan.

Mzinigan Naanan

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-gnowendimoowaad miiniwaa ji-mshkooziitoowaad wiiniwaa doo-gimaakidaagewinwaa, doo-naakonigewinwaa, doo-maajiishkaawinwaa, doo-naadiziiwinwaa gaamigoon, epiichi-gnowendimoowaad doo-dedibinowewinwaa ji-wiijiiwewaad mooshkin, giishpin dowendimooiwaad, zhiwe gimaakidaagewining, maajiishkaawining, miiniwaa naadiziiwining bemaadiziwin nji-sa gimaakaaning.

Mzinigan Ngodwaaswi

Enso-bebezhig Anishinaabe bemaadizid daa’aan dedibinowe iwi dibendaagoziwin.

Mzinigan Niizhwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe bimaadiziwin, maamaajii’iiwin miiniwaa nendimowin debwe’endowin, zhaabwiiwin miiniwaa ginowendiwin nji sa bemaadizid.
 2. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa maamowi dedibinowe bimaadiziwin ezhi-zhaabwiing, bzaantewin miiniwaa giniwendiwin ezhi-bkaanziwaad bemaadizijig miiniwaa gaawii ji tesnog gegoo bkaanendimoowin maa ge gegoo miigaadiwin, bekish ji-mkamindowaa binoojiiyag ngoji-ezhi-ngodweyaangizowaad ngoji pkaan ngodweyaangizowining.
Mzinigan Nshwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa bebezhig daa’aanaawaa dedibinoweziwin gaawii ji-tesnok mji-doodaadiwin maa ge ji-maashseg di-naadiziwinwaa.
 2. Gchi-gimaanaang aabideg ji-teg weweni zhichigewinwan ji-bwa-zhiwebak, miiniwaa ji-aabji-dibaachigaadeg:
  1. Egwendig go zhichigewin eteg nikeyaa maa ge ji-miingaasigwaa gewek zhiyaawin nji sa yaawad, maa ge di-naadiziwinwaa maa ge di-zhiyaawinwaa;
  2. Egwendig go zhichigewn eteg nikeyaa maa ge mkamindowaa doo-amiikwaan, waasawekamig maa ge aabjichiganan;
  3. Gegoo nikeyaa zhi-gweji-aanzhimgaazowaad zhichigan maa ge ngaasdoong maa ge gegoo piitenjigaadesinok doo-dedibinoweziwinwaan;
  4. Gegoo nikeyaa ji-ngoshkaawaad maa ge ji-digonindowaa;
  5. Gegoo nikeyaa gaanzijegin dibaajimoowin teg ji-gaandinigaadeg maa ge maajtaamgok zhinaagozing maa ge bi-njibaang dibasenjigewin wiiniwaa epsikaagwaad.
Mzinigan Zhaangswi

Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa bebezhig daa’aanaawaa dedibinowe dibendaagoziwin zhiwe Anishinaabe shkonganing maa ge ngodweyaangizowin, nji sa maanda naadiziwin zhewe shkonganing maa ge ngodweyaangizowining debaachigaadeg. Gaawii ji tesnok bkaanendizowin gegoo nikeyaa ji-maajiishkaag maanda zhiwebak nji sa dedibibinowe.

Mzinigan Mdaaswi

Anishinaabeg bemaadizijig gaawii da-aanshimgaasiiwag doo-akiimwong maa ge doo-waasawekamigoong. Gaawii gegoo aanshimowin ji tesnog giishpin wenpash, jibwaa miiniwaa waawiindimaagewin tesnog wiinwaa sa-nji anishinaabeg bemaadizijig ndizowin miiniwaa shkwaa teg naakonigewin gwek zhichigewin miiniwaa dibagewin miiniwaa pii-zhiseg giishpin ji-pskaabiing.

Mzinigan Mdaaswi-shi-bezhig
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaaa dedibinowe ji-zhichigewaad miiniwaa ji-aanji-pskaabiimgok doo-naadiziwinaa. Gewii dash go bekish dedibinowe ji-kowaabnjigaadeg, ginowenjigaadeg miiniwaa ji-maajiishkaamgok zhaazhi-gaa-zhiwebak miiniwaa niigaan nikeyaa zhichigewinan nji-sa doo-naadiziwinwaan, dibishkoo gete-ngokaanan miiniwaa mewzhaa waankaajiganan, getewinan, zhinaakochiginan, doo-aanmewinwaan, maajiishkaachiganan miiniwaa maanjiinwinan miiniwaa mziniganan.
 2. Gimaakaaning aabdeg ji-miigwewaad aanji-dibaajimoowin nji-sa gegoo wenjishing nikeyaa, dibishkoo dibagewin, maajiishkiimgok nji-sa anishinaabeg bemaadizijig, ezhi-mnaadenjigaadeg di-naadiziiwinwaa, doo-kendaasowinwaa miiniwaa gaa-daapinigaadeg e-minidoowang nji-sa gii-wiindimosindowaa, jibwaa miiniwaa waawiindimaagewin tesnok maa ge gegoo ngaasdoong di-nookonigewiwaan, naadiziwinwaan miiniwaa ezhitoowaad.
Mzinigan Mdaaswi-shi-niizh
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-yaamowaad, ji-zhichigewaad, ji-maajiishkaatoowaad miiniwaa ji-kinoomaagewaad wiinwaa ezhi-anamaawaad, di-naadiziiwinwaa, eshtoowaad miiniwaa ezhi-anamaawaad; tenii dedibinowe ji-waamgok, ji-gnowenjigaadeg miiniwaa ji-teg bekaa nji-kewin wiiniwaa ezhi-anamaawaad miiniwaa di-naadiziiwinwaa kiinsan; dedibinowe ji-nakaazowaad miiniwaa ji-dbendimoowaad dinkaazowinwaan pii anamaawaad; dedibinowe ji-pskaabiimgok kina kanan mewzhaa gaa-maajaajig ji-pskaabwijigaadeg.
 2. Gimaakaaning ji-ndowaabndang gishkiweziiwin miiniwaa maa ge ji-pskaabiimgok kina gchi-towaa-anamewin nakaazowinan miiniwaa kanan mewzha gaa-maajaajig wiinwaa eyaamoowaad nji-sa gwek zhichigewin; waabnjigewin miiniwaa gwek zhichigewinan emaajiishkaamgok nji sa anishinaabeg bemaadizijig endizowaad.
Mzinigan Mdaaswi-shi-nswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-aanji-maajtaawaad, nakaazowaad, maajiikaatoowaa miiniwaa ji-miigwewaad niigaan nikeyaa waa-bi-yaajig Mewzha gaa-zhiwebak, nowinan, naadiziwinan, ezhi-debwe’endimowaad, zhibiiganan miiniwaa mziniganan, miiniwaa ji-wiindimaagewaad miiniwaa ji-aabjiseg wiiniwaa dinooziwinwaan nji sa shkonganing, ngoji miiniwaa bemaadizid.
 2. Gimaakaaning da-zhitoonaawaan gwek zhichigewinan weweni ji-gnowenjigaadeg maanda dedibinowewin miiniwaa anishinaabeg bemaadizijig ji-nsastamowaad miiniwaa ji-nsastowindowaa ezhi-gimaakindizowaad, ezhi-dibaakinidzowaad miiniwaa ezhchigeng enji-nokiing, pii ndowendaagok nji sa ezhi-ginjigaadeg maa ge gegoo pkaan zhichigan.
Mzinigan Mdaaswi-shi-niiwin
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-yaamowaad miiniwaa ji-miikimoowaad doo-kinoomaagewinwaa miiniwaa nokiiwin wiiniwaa dinowewinowaa nakaazowaad, ezhi-ndowendaagok di-naadiziwinwaa nikeyaa ezhi-kinoomaading miiniwaa ezhi-kendaasong.
 2. Anishinaabeg bebezhig, memdige go binoojiiyag, daa’aanaawaa dedibinowe kina go mooshkin minik miiniwaa nikeyaa ezhi-kinoomaading gimaakaaning gegoo tesnok bkaanendimowin.
 3. Gimaakaaning gewiinwaa Anishinaabeg bemaadizijig, ji-dapinamoowaad dibizhigewinan, nji sa Anishinaabeg bebezhig memdigeh binoojiinyag, bekish dasg go endaajig zaagijeying shkonganing, ji teg gishkiweziiwin, pii ndowendaagok, ji-kinoomaading wiiniwaa sa-nji enaadiziwaad miiniwaa wiiniwaa di-nowewinwaa.
Mzinigan Mdaaswi-shi-naanan
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-yaamowaad mina-waadiziwin miiniwaa aansewin nji sa di-naadiziwinwaa, ezhiyaawaad, mewzha gaa-zhiwebak miiniwaa ezhi-ndowendimowaad ezhi-zhinoomaading kinoomaagewin miiniwaa maamowi wiindimaagewin.
 2. Gimaakaaning daa-zhitoonaawaa gwek zhichigewinan, dibaajimotaadiwin miiniwaa maamowi nokiiwin nji sa Anishinaabeg bemaadizijig ezhi-ndowendaagok, ji-miigaajigaadeg zhiingendowin miiniwaa ji-ngoshkaag bkaanendiwin miiniwaa ji-teg gishtowin, ji-nsastaadjigaaged wenjishing wiijkiwendiwin nji sa Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa kina nikeyaa bimaadiziwin.
Mzinigan mdaaswi-shi-ngodwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-yaamowaad wiiniwaa Debaajimoomgak wiiniwaa di-nowewinwaa miiniwaa ji-yaamoowaad gishkiweziiwin kina go zaagijeying e-tegin debaajimomigakin gegoo ji-tesnak bkaanendizowin.
 2. Gimaakaaning daa-zhitoonaawaa gwek zhichigewinan nji sa gimaanaang debenjigaadeg dibaajimo-gamigoon ji-naasaabsing ezhi-anishinaabewing naadiziwin ezhi-aanseg. Gimaakaaning, gegoo tesnak zhiingendowin ji-teg wenpash ji-dibaajimong, ji-naadimaading ji-teg enji-sing debenjigaadeg dibaajimo-gamigoon ji-naasaabsing Anishinaabe-aadiziwin ezhi-naagok.
Mzinigan Mdaaswi-shi-niizhwaaswi
 1. Anishinaabeg bebezhig miiniwaa bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-mina-daapinamowaad kina dedibinowewinan eshchigaadeg mompii mzowe akiing miiniwaa gaataaying naakinigewin.
 2. Gimaakaaning aabideg ji-mina-nbwaachidowaad miiniwaa weweni nokiitaadiwaad nji sa Anishinaabeg bemaadizijig gwek zhichigewin ji-teg ji-gnowenmindowaa Anishinaabe binoojiinyag nji sa zhoonyaa-kaanindowaa miiniwaa jibwa nokiiwindwaa gegoo nikeyaa gezhi-mji’iiwong maa ge ji-maashseg binoojiinh ezhi-kinoomoowind, maa ge ezhi-noojimod binoojiinh maa ge ezhi-gigwegii’iid, di-nendimoowin, mindooman, gwek maa ge ezhi-mina-maajiishkaad, gwek daapinagaadeg wiiniwaa ezhi-gchi-twaawendaagoziwaad miiniwaa ezhi-gchi-piitendaagwak kinoomaagewin wiiniwaa ezhi-mshkooziiwaad.
 3. Anishinaabeg bebezhig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-debinamowaad gegoo edibasendaagok zhiwebak wi nokiiwin miiniwaa, aanin gegoo nokiitaageng maa ge dibamaadiwin.
Mzinigan mdaaswi-shi-nshwaaswi

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-wiidookaaziwaad pii wii-zhitoong naakinigewinan gegoo nikeyaa ezhi-miigshkaag doo-dedibinowewinwaa, nji sa gaa-naagimaa’aajin wiiniwaa ezhchigewaad, bekish dash go ji-aabjiteg miiniwaa ji-maajiishkaamgok wiiniwaa Anishinaabe naakonigewinwaan gamigoon.

Mzinigan Mdaaswi-shi-zhaangswi

Gimaakaaning aabideg ji-nkweshkodaadiwaad miiniwaa nokiitaadiwaad weweni nikeyaa nji sa Anishinaabeg bemaadizijig nendowendaagok wiiniwaa dinkiiwiwaan ji teg wenpash, jibwa miiniwaa ewiindimaagemgok dibaajimowin jibwaa daapinigaadeg miiniwaa zhitoowaad naakonigewinan maa ge nokiiwin dibaabiishkoojigewin gegoo gezhi-miikshkaagwaad.

Mzinigan Niizhtana
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinowe ji-aabji-teg miiniwaa ji-maajiishkaamgok wiiniwaa bimaadiziiwinwaa, ezhi-zhoonyaakaadeg miiniwaa ezhi-bimaadizing zhichiganan maa ge nokiigamigoon, ji-debwe’endaagok nokiiwinan wiiniwaa ezhi-maajiishkaawaad, miiniwaa ji-bigindowaa ji-zhichigewaad kina gegoo di-naadiziiwinwaa miiniwaa ezhi-zhoonyaakewaad.
 2. Anishinaabeg bemaadizijig gaamkamigaaziwaad wiiniwaa nikeyaa bimaadiziwinwaa miiniwaa maajiishkaawin miinigoowiziwaad wi mina-doodaagewin miiniwaa mnaadendaagok naawchigewin.
Mzinigan Niizhtana-shi-bezhig
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin gaawii wii-debinamoowaad gegoo edibasendaagok, wii-naawtowaad wiiniwaa do-maajiishkaawinwaa, maamowi bimaadiziwin ezhinaagok, e-digosing aanind gegoo, zhiwe kinoomaadiwin, nokiiwin, nagijitoowin zhinoomaading miiniwaa aanji-zhinoomaagewin, endaang, biinchigewin, mina-yaawin ewaankiiwendaagok waa-zhi bimaadizing.
 2. Gimaakaaning da-daapinaanaawaa enokiimgak zhichigewinan miiniwaa, zhiwe miigseg, bezhigong zhichigewinan wii-gwekwendaagok aabiji-nanaawtoowaad doo-maajiishkaawinwaa, maamowi bimaadiziwin ezhinaagok. Memdigen go da-ginowaabnjigaade dedibinoweziwinan miiniwaa bezhigo-aawong meneziwaad Anishinaabeg getizijig, ikwewag, eshkiniigijig, binoojiiyag miiniwaa bemaadizijig ebwaanitoojig.
Mzinigan Niizhtana-shi-niizh
 1. Memdige gnowaabnjigaadeg ne’e dedibinoweziwinan miiniwaa bezhigo-aawong meneziwaad gewii Anishinaabeg getizijig, ikwewag, eshkiniigijig, binoojiiyag miiniwaa bemaadizijig ebwaanitoojig wii-maajiishkaachigaadeg maanda gchi-wiindimaagewin.
 2. Gimaakaaning da-daapinaanaawaa dibaabiishkoojigewinan, wiijinokiimaawaad Anishinaabeg bemaadizijig, wii-gwekwendaagok gewii Anishinaabe ikwewag miiniwaa binoojiiyag ji-mina-nendamoowaad mooshkin gnowenjigewin miiniwaa waa-wiindimaagaaziwag miigaajigaadeg maji-doodimoowin miiniwaa dibasenjigewin.
Mzinigan Niizhtana-shi-nswi

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-naakinigewinan miiniwaa wii-zhitowaad memoonji-ishpendaagok miiniwaa naakonigewin wii-nokiitoowaad doo-dedibinoweziwin wii-maajiishkaachigewaad. Memdige go Anishinaabeg bemaadizijig da-aanaawaa dedibinoweziwin wii-wiidookaaziwaad wii-zhitoowaad miiniwaa wii-wenaamdamowaad mina-yaawin, endaang miiniwaa aanind maajiishkaachigewinan miiniwaa naadimaage zhichigewinan e-mji-doodaagwaad miiniwaa, eko-gishkitowaad minik, wii-minzhaadimowaad ne’en zhichigewinan zhiwe wiiniwaa doo-nokiigamigowaan.

Mzinigan Niizhtana-shi-niiwin
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wiiniwaa doo-mshkikiiwinwaan miiniwaa wii-naagidowendimowaad doo-noojimoowinwaa zhichigewinan, bekish dash go gnowendimowaad ne’en eniigaanendaagok mshkikii emaajiiging, wesiinyag miiniwaa biiyaabikoon. Anishibaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-misendamowaad, jibwaa dibasenjigaaziwaad, kina naadimaagewin miiniwaa mina-yaawin zhichiganan.
 2. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa naasaab dedibinoweziwin wii-mina-nendamowin ne’en memoonji-shpaag gishkitoowin e-piitaag wiiyaw miiniwaa nendimowin mina-yaawin. Gimaakaaning dadaapinaanaawaa nendowendaagok dikokiiwinan gnowaabnjigaadeg wii-ni-gishkitoong kina mooshkinadoong maanda dedibinoweziwin.
Mzinigan Niizhtana-shi-naanan

Anishinaabeg daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-naagidowendimowaad miiniwaa wii-mshkoozidowaad ji-bezhigo-yaawong minido-nowendiwin ne’en aanke-dibendimowaad maa ge di-nokiiwinan miiniwaa nakaazong akiin, waasawekamigwan, nbiishan miiniwaa gchi-gamiing nbiish miiniwaa aanind aabjichiganan miiniwaa wii-mjiganamowaad doo-naangzhewinwaa gewii niigaan waani-yaajig maanda sa-nji.

Mzinigan Niizhtana-shi-ngodwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ne’en akiin, waasawekamigwan, miiniwaa aabjichiganan gaa-aanke-dibendamowaad, dinokiiwaad miiniwaa enkaazowaad maa ge debnamowaad.
 2. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-dibendimoowaad, ji-nakaazowaad, ji-maajiishkaatoowaad miiniwaa ji-mindizowaad doo-akiimwaang, waasawenkamigwan, miiniwaa aabjichiganan e-yaamowaad win ji-aanke dibendimowin maa ge gegoo bkaan aanke-nankiing maa ge nakaazong, miiniwaa gewii ne’en aanind gaa-debnamowaad.
 3. Gimaakaaning da-miigwenaawaa naakonigewin nsadowaabnjigewin miiniwaa gnowenjigewin nji sa ninda akiin, waasawekamigwan, miiniwaa aabjichiganan. Wi-nsadowaabnjigewin da-zhichigaade mnaadenjigaadeg enaagidowaad aanke-zhichigewinan miiniwaa aki abiitaan zhichigewin gewii Anishinaabeg bemaadizijig yaawaad.
Mzinigan Niizhtana-shi-niizhwaaswi

Gimaakaaning da-maajtaatoonaawaa, wiiji-nokiimaawaad Anishinaabeg bemaadizijig eyaajig minaadendaadiwag, dibendiziimgak, njike-gaabwiimgak, enaagook miiniwaa ezhiibaanaagok nankiiwin, miigwewaad nsadowaabnjigaadeg ne’en Anishinaabeg bemaadizijig doo-naakinigewinwaan, aanke-zhichigewinan, naagidowaad miiniwaa aki abiitaan zhichigewin, nsadowaabndamowaad miiniwaa giishsidowaad ne’en dedibiniweziwinawaan gewii Anishinaabeg bemaadizijig enowendaagok doo-akiimwaan, waasawekamigwan. Anishinaabeg bemaadizijig da-yaanaawaa dedibinoweziwin wii-wiidookaaziwaad maanda nokiiwin.

Mzinigan Niizhtana-shi-nshwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wi-naawchigewin, wi nikeyaa ge-digosingiba dibamaadiwin maa ge giish-pin maanda gaashkichigaadesinok, minadoodaagewin miiniwaa minaadendaagwak miiniwaa mina-miigseg dibagewin, ne’en akiin, waasawekamigwan, miiniwaa aabijichiganan gaa-aanke-dibendimowaad, nokiiwaad miiniwaa nakaazowaad maa ge debinamowaad gaa-mkanjigaaziwaad, gaa-daapinigaadeg, aabiitaan, nakazong maa ge gaa-binaajchigaadeg jibwaa gaagaadinigaaziwaad, gii-zhaa miiniwaa kendimowaad nendimowin.
 2. Dash giishpin jibwaa gaandinigaaziwaad wii-nendimowaad gewii bemaadizijig eyaajig, dibagewin da-aawan ne’en akiin, waasawekamig miiniwaa aabijichiganan naasaab yaawong, engokwaag miiniwaa e-naakinigaadeg maa ge zhoonyaa dibagewin maa ge bkaan maagseg naawchigewin.
Mzinigan Niizhtana-shi-zhaangswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-naagidowenjigaadeg miiniwaa gnowenjigaadeg wi-aki miiniwaa maajiigtowaad engokwaag doo-akiimwaan, waasawekamigwan miiniwaa aabjichiganan. Gimaakaaning da-maajiikaanaawan miiniwaa maajiishkaatoonaawaan naadimaage nokiiwinan gewii Anishinaabeg bemaadizijig wi-dino’oonh naagidowenjigewin miiniwaa gnowenjigewin, jibwaa dibasenjigeng.
 2. Gimaakaaning da-daapinaanaawaa enokiimgak zhichiganan wii-gwekwendaagok gaawii gegoo zigakinigewin miiniwaa ziigwebinigewin wi-eniizaanag aabijichigan daa-zhichigesiim zhiwe akiing maa ge waasawekamig gewii Anishinaabeg bemaadizijig jibwaa gigaadinigaaziwaad, gi-izhaa miiniwaa kendimowaad nendimowin.
 3. Gimaakaaning da-daapinaanaawaa enokiimgak zhichiganan wii-gwekwendaagok ezhi-ndowendaagok, ne’en nokiiwinan wii-kowaabnjigaadeg, naagidowenjigaadeg miiniwaa noojimoowin gewii Abishinaabeg bemaadizijig, gaa-maajiishkaachigaadeg miiniwaa gaa-maajiitaachigaadeg gewii bemaadizijig gaa-maandookidaadiwaad ne’en eniizaanag aabijichiganan. Wewiib maajtaachigaadeg.
Mzinigan Nsimdina
 1. Zhimaaginish nankiiwin gaawii da-tesnoo zhiwe akiing maa ge waasawekamig gewii Anishinaabeg bemaadizijig, ginamaa go-eta waabndoweng wi-enowendaagok bemaadizijig minwendamowaad maa ge dash jibwaa gaandinigaaziwaad mina-waabndamowaad wi maa ge gagwedwewin gewii Anishinaabeg bemaadizijig eyaajig.
 2. Gimaakaaning da-daapinaanaawaa enokiimgak nbwaachiwewin gewii Anishinaabeg bemaadizijig yaawiwaad, wi emiiksemgok zhichigewin miiniwaa memdige gewii doo-gigiigidootamaage wiigwaam, jibwaa nakazong doo-akiimwaan maa ge waasawekamigwan wi zhimaagonish nokiiwin.
Mzinigan Nsimdina-shi-bezhig
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-naagidowendimowaad, daakaadimowaad, gnowendamowaad miiniwaa maajiishkaatowaad doo-naadiziiwin gaa-ngadimowindwaa, gete kendaasowin miiniwaa gete naadiziwin kidwinan, miiniwaa ne’en waabndowewinan doo-kendaasowinan, aabijichiganan nakazowinan miiniwaa naadiziwinan, e-digosing bemaadizid miiniwaa bi-nji-baawaad nakaazowinan miinkaanan, mshkikiin, kendimowin ne’en e-digosing wesiinyag miiniwaa emaajiiging gete dibaajimowinan, mziniganan, mazinibiiganan, daminowiun miiniwaa gete daminowinan miiniwaa waabnjigan miiniwaa maanjiining. Miiniwaa ge’e daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-naagodendimowaad daakaadimowaad, gnowendamowaad miiniwaa maajiishkaatowaad doo-kendaasowin dibendimowinwaa ne’en naadiziwinan gaa-ngadmowindwaa gete kendaasowin, miiniwaa gete naadiziwin kidwenan.
 2. E-aankoosing gewii Anishinaabeg bemaadizijig gimaakaaning da-yaanaawaa enokiimgak zhichigewinan wii-nsidowaabndamowaad miiniwaa wii-gnowendimowaad nokiitaanan nindan dedibinoweziwinan.
Mzinigan Nsimdina-shi-niizh
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-wenaamdamowaad miiniwaa wii-zhitoowaad memoonji-shpendaagok wii-maajiishkaatoowaad maa ge nakaazowaad doo-akiimwaan maa ge waasawekamigan miiniwaa aanind aabijichiganan.
 2. Gimaakaaning da-nbwaachaa’aan miiniwaa wiiji-nokiimaawan mina debwe’endamoowin gewii Anishinaabeg bemaadizijig zhiwe wiinwaa doo-giigidootamaagewinag-wiigwaam wii-debnamowaad jibwa gaandinigaaziwaad, gii-zhaa miiniwaa ji-kendimowaad nendamowin jibwaa daapinamowaad gegoo nankiiwin e-maandookidaagemgok doo-akiimwaan maa ge waasawekamigan miiniwaa aanind aabijichiganan, memdige go wiijibideg maajiishkaachigaadeg, nakaazan maa ge wii-nakaazang wii-zhoonyaakeng asinii-waabik, mbiish maa ge bkaan dino’oon aabijichigan.
 3. Gimaakaaning da-miigwenaawaa enakiimigag zhichigewinan mina-doodaagewin miiniwaa minadendaagok naawchigewin ne’en zhichigewinan Miiniwaa emiigsemgak dibizhiganan da-zhitoonaawaa wii-naazhinaamowaad mji-aki, maajiishkaawin, maamowi bimaadiziwin, naadiziwin, maa ge minidooke maandookidaagewin.
Mzinigan Nsimdina-shsi-nswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-wenaamdamowaad yaawiwaad maa ge dibendaagoziwaad naagijigaadeg doo-naadiziiwinwaa miiniwaa gete zhichiganan. Gaawii doo-bnaajtoosiin wi-dedibinoweziwin ne’en gimaakaaning wiinwaa sa endaawaad.
 2. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa wii-wenaamdamowaad waa-zhitoowaad miiniwaa wii-wenaamdamowaad wii-dibendaagoziwaad doo-wiigwaamwaan enaagidowaad wiinwaa doo-naagijigwewinwaan.
Mzinigan Nsimdina-shi-niiwin

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji- gaandinimowaad maajtaawin miiniwaa ji-naagidowendimowaad wiinwaa doo-wiigwaaman zhichiganan miiniwaa bezhigwanig naadiziiwinwaa, minidoo-waadiziiwinwaa, gete zhichigewinan, enaagidowaad, zhichigewinan miiniwaa, aanind dibaakonigewinan etemgak, dibaakonige zhichigewinan miiniwaa di-naadiziiwinwaa, naagidoowaad mzowe akiing bemaadizid dedibinoweziwinan dibagewinan.

Mzinigan Nsimdina-shi-naanan

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-wenaamdamowaad ne’en naangzhewinan ezhi-bebezhigowaad wiiniwaa doo-shkwonganwaang.

Mzinigan Nsimdina-shi-ngodwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig, memdigenh go gewe endaajig besha enji-tikamiing, daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-naagidowendimowaad miiniwaa ji-maajiishlkaatoowaad nkweshkaagewin, wiijkiwendiwin miiniwaa mina-wiiji-nokiinding, e-digosing e-dinaakimigak wi minidokeng, naadiziwin, naakinigewin, maajiishkaawin miiniwaa minendaagoziwin nji, gewii doo-wiiji-dibendaagoziwinan miiniwaa bemaadizijig enji-tikamiing.
 2. Gimaakaaning, pii-dibaajimotaadiwaad miiniwaa maamowi nokiitaadiwaad Anishinaabeg bemaadizijig, da-zhitoonaawan enokiimgak zhichigewinan ji-wenpanak wii-nokiitong miiniwaa ji-gwekwendaagok maajiishkaachigaadeg maanda dedibinoweziwin.
Mzinigan Nsimdina-shi-niizhwaaswi
 1. Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaaa dedibinoweziwin ji-nsadowaabnjigaadeg, ji-waabnjigaadeg miiniwaa ji-naakinigaadeg gchi-kwiinwinan, naasaab nendimoowinan miiniwaa aanind menowaabidak zhichiganan gaa-zhichigaadeg gewii Gimaakaaning maa ge eni-naabshkaagejig miiniwaa gewii Gimaakaaning mnaadenjigaadeg miiniwaa mina-wenjigaadeg ne’en gchi-kwiinwinan, naasaab nendimoowinan miiniwaa aanind menowaabidak zhichiganan gaa-zhichigaadeg.
 2. Gaawii gegoo mompii gchi-wiidimaagewining da-zhi-waabnjigaadesinoo ji-naazhinigaadeg maa ge ji-nigoshkaag dedibinoweziwinan gewii Anishinaabeg bemaadizijig ezhibiigaadeg zhiwe gchi-kwiinwining, naasaab nendimoowinan miiniwaa aanind menwaabidak zhichiganan.
Mzinigan Nsimdina-shi-nshwaaswi

Gimaakaaning da’daapinaanaawaa enokiimgak zhichiganan miiniwaa maamowi nokiiwin nji sa Anishinaabeg bemaadizijig, ji-daapinamowaad gwek dibaabiishkoojigewinan e-digosing naakonigewin zhichigewin, wii-gishkichigaadeg ne’en giishsijigewinan wi-sa Gchi-waawiindimaagewin.

Mzinigan Nsimdina-shi-zhaangswi

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin ji-teg zhoonyaakaan miiniwaa kendaasowin naadimaagewin gewii Gimaakaaning miiniwaa mzowe akiing mina-ginoondiwin, wi minendamowin ne’en dedibinoweziwinan bi-digosing zhiwe Gchi-waawiindimaagewining.

Mzinigan Niimdina

Anishinaabeg bemaadizijig daa’aanaawaa dedibinoweziwin wii-debinamowaad miiniwaa wewiib giizhendimoowinan zhiwe nikeyaa mina-doodaagewin miiniwaa mnaadendaagok naagijigewinan ji-naawsijigaadeg miigaadiwinan miiniwaa aagonetaagewinan ne’en Gimaakaaning maa ge aanind bekaanzijig, bekish dash go ji-naawsek naawchigewinan kina ezhi-miikigaadegin wiiniwaa enso-bebezhig miiniwaa ezhi-maamowiseg dedibinoweziwinan. Wi-giizhendimowin daa-naagidowenjigaade naagidowaad, aanke zhichigewinan, naadiziwinan, naakinigewinan miiniwaa ezhi-dibaakoniding zhichiganan nji sa Anishinaabeg bemaadizijig miiniwaa mzowe akiing bemaadizid dedibinoweziwinan.

Mzinigan Niimdina-shi-bezhig

Ne’en bebkaan enkiijig miiniwaa ooshme enendaagok enkiitamojig zhiwe E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing zhichiganan miiniwaa aanind biinji-gimaawin nankiiwinwaan da-miigwewag wi-mooshkin debwe’endowin ne’en bigidnigaadeg Gchi-waawiindimaagewin wi-maajiibideg, aanind gegoo zhoonyaa miiniwaa kendaasowin naadimaagewin. Nikeyaa miiniwaa eshchigeng ji-aabjiteg wiijiiwewin nji sa Anishinaabeg bemaadizijig gegoo nikeyaa emiikshkaagwaad da-maajiishkaachigaade.

Mzinigan Niimdina-shi-niizh

E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing, eta go temgwad, e-digosing Wi-emijimsing dibaajimoowin nji sa Anishinaabeg Zhiwebiziwinan, miiniwaa ooshme enendaagok enkiitamojig, bekish nikeyaa mzowe akiing, miiniwaa Gimaakaaning da-gaandinaanaawaa minaadenjigaadeg miiniwaa mooshkin maajtaachigaadeg ne’en bigidnigaadeg maanda Gchi-waawiindimaagewin epiichi-nishing maanda Gchi-waawiindimaagewin.

Mzinigan Niimdina-shi-nswi

Ne’en dedibinoweziwinan ensadowaabnjigaadegin mompii digosinoon debinaak go dibaagewin digok ji-zhaabwiing, mino-yaawin miiniwaa minadendowin ji-teg nji-sa Anishinaabeg bemaadizijig mzowe akiing.

Mzinigan Niimdina-shi-niiwin

Kina dedibinoweziwinan miiniwaa ezhi-zhaabwiing ensadowaabnjigaadegmompii naasaab waawiindimaagewining nji sa niniwag miiniwaa kwewag Anishinaabeg enso-bebezhig.

Mzinigan Miindina-shi-naanan

Gaawii gegoo zhinda gchi-waawiindimaagewining da-zhi-waabnjigaadesinoo maanaadak maa ge ji-ngoshkaag ne’en dedibinoweziwinan nji sa Anishinaabeg bemaadizijig megwaa eyaamowaad maa ge niigaan ge-bi-tegin.

Mzinigan Niimdina-shi-ngodwaaswi
 1. Gaawii gegoo mompii Gchi-waawiindimaagewining da-zhi-aankoosijigaadesinoo wii-kidoomgak wi gegoo gimaakaaning, bemaadizijig, maamowi eyaajig maa ge bemaadizid gegoo dedibinoweziwin wii-digoyaad gegoo enkamgak maa ge wi-maajiishkaachigewin gewii E-maamowewizijig Ezhi-ngodweyaangizing maa ge ji-waabnjigaademgok aawong bigidnigaadeg maa ge gaandinigaadeg gegoo zhichigewin ge-bkeseg maa ge ji-ngaaschigaadeg, kina maa ge aanind, wi aki dibenjigewin debwewin maa ge naakinigeng maamowi yaang wi-dibendizowin miiniwaa enso-bebezhigojig Gimaakaanag.
 2. Wi-nokiichigaadeg ne’en dedibinoweziwinan weweni dibaachigaadeg nongo megwaa maanda Gchi-waawiindimaagewin, bemaadizid dedibinoweziwin miiniwaa netaamendaagok zhaabwiiwin nji sa kina waya aabideg ji-mnaadenjigaadeg. Wi-nokiitowaad wi dedibinoweziwinwaa eshsing mompii Gchi-waawiindimaagewining da-nkwetamomgad etgo ne’en ebigidinigaadegin ewenaamjigaadeg wi-naakonigewin miiniwaa naagijigaadeg wi-mzowe akiing bemaadizijig dedibinoweziwinan naagidowenjigewinan. Gegoo nikeyaa e-bigidnigaadeg gaawii da-dibasenjigemgasinoo miiniwaa mshkowi nendowendaagok etgo wi-nji wii-debinigaadeg nsadowaabnjigewin miiniwaa mnaadenjigewin ne’en dedibinoweziwinan miiniwaa dibendizowin gewii aanind bemaadizijig miiniwaa wii-nkweshkigaadeg mina-doodaagemok miiniwaa memoonji-debwe’endaagok nendowendaagok wi-bemaadizijig e-niigaanwidoojig maanda nokiiwin.
 3. Ne’en e-bigidnigaadegin ezhibiigaadegin wi Gchi-waawiindimaagewin da-aankoosijigaade enaagijigaadeg ne’en debwetamowinan ne’en gwek zhiwebiziwinan, bemaadizijig naagidiwenjigewaad, mnaadenjigaadeg bemaadizid dedibinoweziwinan, jibwaa dibasenjigaadeg, mina-gimaakidaageng miiniwaa, ji-teg mina-debwe’endimowin.