Tamna United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut


This is the Inuinnaqtun version of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

PDF Version

Titiratuqa hatqiqtitat tapkuat
Tapkuat United Nations-kut

Timinga Maniliurutit Inuliqutitlu Havakvia Saptaipa 2007

Pigiaqtitauyuq atuliqtaunia tapkunanga Tamaitnut Katimayit talvani 13 Saptaipa 2007

[piitumik naunaipkutat taphumunga Aturniqhat Katimayiralaat (A/61/L.67 tamnalu Add.1)]

61/295. United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut

Tapkuat Tamaitnut Katimayit,

Naunaiqhimani aturahuaquyauyuq tapkununga Inungnut Pilarutit Katimayit talvanittut pigiatitauyuq 1/2 talvani 29 Juni 2006,Footnote 1 tapkunanga Katimayit atuliqtat titiqat tapkununga United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut,

Itqaumaplugit tapkuat pigiaqtitat 61/178 talvani 20 Tisaipa 2006, tapkuat ihumaliuqtut kinguvariaqnia ihumagiyaunia huliniq tapkununga Piniraqnit pivikhaqaquplugu uqaqatigiikpalliqnit tapkununga, ihumaliuriplutiklu inirtiqni ihumaliurniqtik hivuagut nungutnia tapkuat siksiti-uan katimania tapkuat Tamaitnut Katimayit,

Atuliqni tapkuat United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut iluanititlugit tapkuat attataqhimayut talvunga hatqiqtitauyut pigiaqtitaq.

107-nga katitlugit katimaniq
13 Saptaipa 2007

Attataqhimayuq

United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut

Tapkuat Tamaitnut Katimayit,

Hivuliqtauyuq tapkunanga pityutit ihumagiyaunilu Ilagiyat tapkuat United Nations, ukpirinilu atuqtitauniaqniraqni piyalgit ihumagiyauyut tapkunanga Nunaqyuat malikhugit tapkuat Ilagiyauyut,

Naunaiqni tapkuat nunaqaqaqtut inungnut ayyikkutauyangi tamaitnut ahii inungnut, huli ilitturiplugit tapkuat pilarutai tamaita inungnut allatqigiangi, ihumagiyangi inmingnik aalaginit, taimalu naalaktauyangi taimiattuyangit,

Naunaiqnitauq tamaita inungnut ikayuqni tapkuat aalatqit nakuuqpiartut inuuhiit ilitquhiitlu, tapkuat pityutauyut atuqtauvaktunut pitquhiit inungnut quyaginnaq,

Naunaiqpalliqni tamaita titiqat, maligait pitquhiitlu piplugit tapkuat uvaluniit aturahuaqtitni nakuuniqpanguni inungnut uvaluniit inmingnut piplugit nunaqnuaq humingaqni uvaluniit humiutauni, ukpiqni, hunauyangi uvaluniit aalatqiknit ihuinarutauyut, maligaqtigut hugiyaungittut, ihumattiarmun hukhariyaungittut inuliqutinutlu nakuungittut,

Naunaitqikhaqni tapkuat nunaqaqaqtut inungnut, atuqtauninut pilarutai, piyukhat piitninik ihuinaqtauniq qanurittunitliqak,

Ihumaalutigini tapkuat nunaqaqaqtut inungnut akhuqtitauyut atuqpakhimaninit ihuinaqtaunit piplugit, taimailiuqtauni, tapkuat ilitquhiqtaqtitaunahuaqni ihuiliqtitnilu nunakput, nunatagauyut piqaqnitlu, taimatut atuqtailiplugit, piluaqtumik, pilarutai pivaliatitni malikhugit tapkuat inmingnut piyaqaqnit piyumanilu,

Ilitturini irininaqnit piyaqaqni naalakniqmun aturahuaqtitnilu pitarihimayai pilarutit nunaqaqaqtut inungnut tapkunangaqhimayut katimayiuttarniqmun, maniliurutit inuliqutitlu hanalrutai ilitquhinit, tarniinit pitquhi, atuqpakhimani ilitquhirivakni, pilauqtumik pilarutai nunait, nunatagauyut piqaqnitlu,

Ilitturigiplugittauq irininaqnit piyaqaqni naalakninut aturahuaqunilu tapkuat pilarutit nunaqaqaqtut inungnut naunaiqni angirutit, angirutauyut ahiilu atuttiaqtut ihuaqhautai Nunaqyuanut,

Tungahuktitnia piqpiaq tamna nunaqaqaqtut inungnut ihuaqhihimayut inmingnik katimayiuttaqnit, maniliurutit, inuliqutit ilitquhiitlu pivaliqtitynit pinahuaqhugit nungupkaqni tamaita qanuritnit ihuinaqtaunit ingumainaqnitlu humiliqak atuqqata,

Piniarahugini munariyauni tapkunanga nunaqaqaqtut inungnut pivalianinut aktuayut tapkununga nunainutlu, nunatagauyut piqaqnitlu pilaqtitniagai ihuaqhihimani hakugikhivalliqnilu havakvit, ilitquhiit pitquhilu, aturahuaqtitnilu pivaliatitni malikhugit tapkuat pinahuaqnit piyaqaqnilu,

Ilitturini naalakni nunaqaqaqtut ilihimani, ilitquhiit pitquhilu ikayuqhiutiyut ihuaqhihimanit ayyikkiktitnilu pivaliatitni naamaknilu aulataunit avatigiyainut,

Akhuqyumini tapkuat ikayuqhiutinit anguyakviuhuiqni nunat nunatagauyutlu nunaqaqaqtut inungnut inuutiaqniqmun, maniliurutit inuliqutitlu hivunmuknit pivalianitlu, kangiqhimaplugit ilannarikniqlu piqatigikni nunaqyuat inungnutlu hilaqyuaqmi,

Ilitturiplugit piluaqtumik tapkuat pilarutai nunaqaqaqtut ilagiit nunaliuyutlu pihimainaqni atuqatigikniq havariyauni piruqhainiq, ilihainiq, iliharniq inuuhirikniqlu nutaqamingnut, malikhaqhugit pilarutai nutaqat,

Malikhaqhugit pilarutai naunaiqni angirutini, angirutauyut ahiilu atuttiaqtut ihuaqhautit tapkunanga Nunaqyuat tapkuatlu nunaqaqaqtut inungnut piyut, ilaitnilu qanuritnit, pityutit hilaqyuamun ihumaalutauyut, piyauyumayut, havariyauyut pitquhitlu,

Ihumagiyaunittauq angirutaukmiyut, angirutit ahiilu atuttiaqtut ihuaqhiyaunit, piqatigiknilu hatqiqtitai, tapkuat pihimayut hakugikhigiaqninut katutyiqatigiknit tapkunanga nunaqaqaqtut inungnut Nunaqyuatlu,

Naunaiqtaunit tapkuat Taiguaq tapkununga United Nations, tapkuat Hilaqyuaqmi Atuqniuyut tapkununga Maniliurutit, Inuliqutit Ilitquhiitlu PilarutitFootnote 2 tapkuatlu Hilaqyuaqmi Atuqniuyut Inuliqutinut Katimayiuttaqtutlu Pilarutit,Footnote 3 tapkualuttauq Vienna Piniraqnit Havagutailu Huliniit, naunaiqni atuqtauvaknit atuqpiaqni tapkuat pilarutit inmingnik-aulattiniq tamaitnut inungnut, piplugit tapkuat ihumamiqhutik naunaiqnit katimayiuttaqni qanuritni ihumamiklu pinahuaqni tapkuat maniliurutit, inuliqutit ilitquhitlu pivaliatitni,

Ihumagiplugu piittuq uumani Piniraqnit atuqtaulat pingitniraqnit kitutliqak inungnut pilarutai inmingnik-pinahuaqnit, atuqni malikhaqni tapkuat hilaqyuaqmi maligaq,

Naluhuiqhugit tapkuat ilitturini nunaqaqaqtut inungnut uumani Piniraqnit pivalirutauniat ihuaqhittiaqhimani ikayuqtigikni piqatigiknit tapkunanga Nunaqyuat tapkuatlu nunaqaqaqtut inungnut, piplugit ihumagiyauni nakuaturniq, ihumamirniq, naalakniqlu inungnut pilarutit, ihuinangitnit nakuuyumiklu piyaunit,

Pinahuaqtitni Nunaqyuat malikhaqni tapkuat atuttiaqtumiklu atuqpalianit tamaita tapkuat aturiaqaqnit atuqnigut nunaqaqaqtut inungnut malikhugit hilaqyuaqmi hanalrutit, piluaqtumik tahapkuat turangayut inungnut pilarutit, uqaqatigiplugit ikayuqtigiknilu tapkuat inungnut pityutiqaqtunut,

Akhuqyumiplugit tapkuat United Nations pihimayut atuqpiatumik atuiniqniniklu havaruini aturahuaqtitni hapumminilu tapkuat pilarutit nunaqaqaqtut inungnut,

Ukpirini tamna una Piniraqnit hulivalliq atuqpiaqnia atuqtakhaq hivunmun ilitariyaunianut, aturahuaqtitnia hapumminialu pilarutit ihumamirutitlu nunaqaqaqtut inungnut pivaliatitnilu turangayut huliniit tapkuat United Nations havagutai uumani havaqni,

Ilitturini naunaitqikhaqnilu tapkuat nunaqaqaqtut inmingnut pilaqnilgit ihuinaqtauhimaittumik tamaitnik inungnut pilarutit ilitturiyauyut hilaqyuaqmi maligait, tapkuatlu nunaqaqaqtut inungnut pihimayai katitlugit pilarutit tapkuat huruqtaulaitni aturiangit, inuuhirikni ilagittiaqnilu pivaliatitni inuuninut,

Ilitturiplugu tamna qanuritnia nunaqaqaqtut inungnut aalatqiknit tapkunanga nunaliit avikhimaninit tapkunangalu nunaqyuat tapkuatlu angipyaktumik nunaqyuami nunaliitlu avikhimaniani ilitquhiitlu atuqhimanini piyukhat ihumagiyaunit,

Pinahuattiaqhugu piniraqnit malikni United Nations Piniraqnit tapkununga Pilarutit Nunaqaqaqtut Inungnut atuqtauvakni pitagauni pinahuagakhat piplugit katutyiqatigikniq atauttimutlu naalakniq:

Nakataani 1

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit tamaitnut aliagini, katihimaplutik uvaluniit inmigut, tamaitnut inungnut pilarutit atuqtauvaktutlu ihumamirutit ilitturiyaunitigut tapkunani Malgaqyuat tapkuat United Nations, tamna Hilaqyuaqmi Piniraqnit Inungnut PilarutitFootnote 4 hilaqyuaqmilu inungnut pilarutit maligaq.

Nakataani 2

Nunaqaqaqtut inungnut inmiguqtutlu ihumamiqtut ayyiikiktutlu tamaitnut ahiinut inungnut inmiguqtutlu pihimayutlu pilarutmik piyaungitpiaqnit qanuqluniit ihuinaqtaunit, aturahuaqninut pilaruytiktik, piluaqtumik piplugit nunaqaqaqtunit humingaqnit uvaluniit hunauyangit.

Nakataani 3

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit inmingnik-pinahuarniq. Piplugu tamna pilarniq ihumamik naunaiqni katimayiuttaqnit qanuritni ihumamiklu pinahuaqni maniliurutiktik, inuliqutit ilitquhiitlu pivaliatitnit.

Nakataani 4

Nunaqaqaqtut inungnut, atuqhugit pilarutiktik inmingnik-pinahuaqnit, pihimayut pilarutmik ilikkuqnit uvaluniit inmingnik-aulattiniq pityutinut turangayut inmingni nunaliknilu pityutit, tapkualuttauq pityuhit piyaunilu kiinauyaqaqtitni ihumamirutit huyaunit.

Nakataani 5

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit ihuaqhihimani hakugikhigiaqnilu naunaittunut katimayiuttaqni, maligait, maniliurutit, inuliqutit ilitquhiitlu havakvit, huli pihimaplugit pilarutai piqatauniq tamaitnut, piyumagumik, katimayiuttaarniq, maniliurutit, inuliqutit ilitquhiliqutitlu inuuhiq talvani Nunaqyuaqmi.

Nakataani 6

Tamaita nunaqaqaqtut inmiguqtut pilarutilgit nunaqyuaqarniq.

Nakataani 7

 1. Nunaqaqaqtut inmiguqtut pilarutilgit inuuhiqmik, timimun ihumaliqutinutlu nakuuniq, ihumamirniq nautiumaniqlu inungmun.
 2. Nunaqaqaqtut inungnut piqartut katitlutik pilarutmik inuuniq ihumamiqhuni, inuuttiarniq nautiumaniqlu nunaliktigut inungnut piyalgitlu pipkagaungitniq kitunutliqak hulinit inuaqtauniqnut uvaluniit kitunikliqak ahii hulinit ningaqtauniq, ilautitlugit nutaraiyaqtauniq ilagit ahiinut ilaginit.

Nakataani 8

 1. Nunaqaqaqtut inungnut inmiguqtunutlu pilarutilgit pipkagaungitni ayyikkuhiuqtitaupkaqnit uvaluniit huruqtitaunit ilitquhiinut.
 2. Nunaqyuat piyalgit piqaqtitauni atuttiaqtumik hanalrutai pittailininut tapkuat, ihuaqhigiaqninutlu tapkununga:
  1. Kitutliqak huliniit tapkuat turangayut uvalunit aktuayut pittailini nakuatuqnit nunaliit avikhimanitigut inungnut, uvaluniit ilitquhiit pinariyauni uvaluniit humingaqnit naunaiqni;
  2. Kitutliqak huliniit tapkuat turangayut uvaluniit aktuayut piyauninut nunagiyainut, nunatagauyut piqaqnitlu;
  3. Kitutliqak qanurittuni pipkagauyut inugiaknit nuktigauni tapkuat pipkagaunahuat uvaluniit aktuani ihuinaqni uvaluniit pittailini kitutliqak pilarutait;
  4. Kitutliqak qanurittuni pipkagauyut ayyikkuhiutiyauni uvaluniit ilaliutyaqnit;
  5. Kitutliqak qanurittuni titiqat hanatyuhikhaliugat aturahuaqtitni uvaluniit pipkaqni ihuinaqtaunit uvaluniit nakuanut nakunginaqnit turaqni tapkununga.

Nakataani 9

Nunaqaqaqtut inungnut miguqtutlu pilarutilgit ilaunit tapkununga nunaqaqaqtut nunaliuyut uvaluniit nunaqyuaq, malikhugit tapkuat pitquhiit ilitquhitlu nunaliuyup uvaluniit nunaqyuaq piyauyuq. Piittuq ihuinarutmik kitutliqak qanuritni hatqilaqni atuqtauninut taimaittut pilarut.

Nakataani 10

Nunaqaqaqtut inungnut piyaqangittuq pipkagaunia ahivaqnia nunagiyainit uvaluniit nunatagauyunit. Piittuq nuktiakiittumik, hivuagut tuhaumatitnilu angiqtaunit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piyauyut kinguagutlu angigutauni gaupkaqni piyalik pihimaittumik, hivuani tuhaumayumiklu angiqni tapkuat nunaqaqaqtut inungnut kinguagutlu angirutauni nakuamun naamaktumiklu utiqviuni tamnalu, ayuqnaittarangat, atulaqninut utiqviuni.

Nakataani 11

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit atuqpaknit atuqtaulitqikhaqnilu ilitquhiqtik pitquhiit pitquhiuyutlu. Una ilalik pilarutmik ihuaqhihimani, hapumini pivaliatitnilu hivuani, tatya hivunikhamilu atuqtauvaknit ilitquhiqtik, tahapkuatut inituqlituqat atuqtauvaknitlu inait, piqutituqat, hanatyuhikhait, aliahutaunit, pitquhiliqutit takukhaunilu qungiaqtaunitlu hulityuhiit titiqatlu.
 2. Nunaqyuat piyalgit piqaqtitni hugiatqikhaqni atuqhugit atuttiaqtut hanalrutai, tapkuat ilaqalat utiqviunit, pivaliatitni piqatigiplugit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut, piplugit ilitquhiit, ilihimanit, ukpirinit tarniqnutlu pigiyait piyauni pihimaittumik ihumamiqni, hivuagut tuhaumatitnilu angiqnit uvaluniit ihuinaqni tapkuat maligait, pitquhit ilitquhiitlu.

Nakataani 12

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit aturiangit, pitquhiqaqnit, pivaliatitnit ilihautiginilu tarniqmun ukpirniqmutlu pitquhiit, ilitquhit aliahutaunilu; tamna pilarniq ihuaqhihimani, hapummini, pilanitlu inmigurutit ukpiriyamingnut ilitquhiitlu inait; tamna pilarniq atuqni munarinilu aliahutaunit pinahuaqnit; pilarniqlu ihuaqhatqikhaqninut inungnut timigiyait.
 2. Nunaqyuat piyalgit qiniqni pilaqnit pilariangi tamnalu/uvaluniit ihuaqhatqikhaqnit aliahutauni pinahuaqnit inungnut timigiyait pihimayamingni atuqhugit naamaktumik, takukhauyumik atuttiaqtumiklu hanalrutai pivaliatitnit piqatigiplugit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piplugit.

Nakataani 13

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit atulitqikhaqninut, atuqni, pivaliatitni nuktiqnilu kingvakhanut atuqpakhimaniqtik, uqauhiit, uqauhikkut pitquhi, ihumaliurutit, titirauhit titiqatlu, taihimanilu pihimainaqnilu inmingni atiriyai nunaliuyut, inigiyauyut inungnutlu.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiqtumik piyauni atuqpiariangi tamna pilarut hapummiyauyanga atuqpiariangilu tapkuat nunaqaqaqtut inungnut kangiqhimayauni katimayiuttaqnikkut, maligaqtigut, aulatyutinutlu pityuhiit tapkuat piyalgit piqarutauyunut tukiliurutai uvaluniit ahii naamaktut piyaunit.

Nakataani 14

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit pinguqtauni munarinilu iliharniqmun havagutiktik havakvitlu piqaqtitni iliharniq nanminiq uqauhiqmingnut, piplugit naamaktumik ilitquhiqtik pityuhiit ilihainiqmun ilitniqlu.
 2. Nunaqaqaqtut inmiguqtut, piluaqtumik nutaqat, pilarutilgit tamaitni puqtunit pityuhitlu iliharniq taphuma Nunaqyuap ihuinaqtauhimaittumik.
 3. Nunaqyuat piyalgit, piqatigiplugit nunaqaqaqtut inungnut, piyauni atuttiaqtunik pinit, pinahuaqhugit nunaqaqaqtut inmiguqtut, piluaqtumik nutaqat, ilautitlugit tahapkuat inuuyut hilataaninunagiyamingni, pilaqnit, ayuqnaittarangat, iliharniq inmingni ilitquhiqmingni piqatitnilu inmingni uqauhiit.

Nakataani 15

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit harimagini aalatqiknilu ilitquhiqmingni, pitquhiit, atuqpakhimani pinahuaqpaknilu tapkuat piyalgit naamaktumik piyauni iliharniqmi inungnutlu tuhagakhat.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiaqtunik pityuhit, uqaqatigiplugit ikayuqtigiplugitlu nunaqaqaqtut inungnut piyauyunut, akiraqtuqni qipalugiyauniq piiqnilu ihuinarniq aturahuaqtitnilu ipiraittailiniq, kangiqhimaniq nakuuyumiklu piqatigikniq tahapkunanga nunaqaqaqtut inungnut tamaitalu ahii ilagiyai inuuhiit.

Nakataani 16

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit pinguqninik inmingni tuhagakhaliat uqauhiqmingni pilaqnitlu tamaita piyauni nunaqaqaqtungittut tuhagakhaliat ihuinaqtauhimaittumik.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiaqtumik piyaunit atuqpiariangi tapkuat Nunaqyuaq-inmingnut tuhaqhitautit puyauni turaqnit nunaqaqaqtut ilitquhit aalatqiknit. Nunaqyuat, qipalugiyauhimaittumik atuqpiariangi tamaat ihumamirniq uqauhiqnut, pinahuaqtitakhat inmingni tuahaqhitautit naamaktumik turaqnit nunaqaqaqtut ilitquhiit aalatqikni.

Nakataani 17

 1. Nunaqaqaqtut inmiguqtut inungnutlu aliagini tamaita pilarutit pinguqtauni malikhugit atuqniit hilaqyuaqmi nunagiyamingnilu havakniqmun maligaq.
 2. Nunaqyuat piyalgit uqaqatigilugit ikayuqtigilugitlu nunaqaqaqtut inungnut piyauni taihimayut pityuhiit hapummininik nunaqaqaqtut nutqat tapkunanga maniliurutit atupiluktaqnit havarininitlu kitutliqak havat hivuranalat uvaluniit ulapihaqni nutaqap ilihaqnia, uvaluniit huruqtitnia nutqap aaniaqtailinia uvaluniit timinga, ihumaliqutit, tarniq, pittiarniq uvaluniit inuliqutit pivaliatitnit, ihumagiplugit taihimayut qanurililaqnit atuqpiaqnitlu iliharniq pilaliqtitynahauqninut.
 3. Nunaqaqaqtut inmiguqtut pilaqnilgit piyaungitnit kitunikliqak ihuinaqtauniq qanuritnit havakniqmun tamnalu, taimattauq, havakhanut manikhauhiatlu.

Nakataani 18

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit piqatauniq ihumaliurutinut pityutit tapkuat aktualaqtai pilarutai, atuqhugit niruaqni inmingnik malikhugit tapkuat inmingnut pityuhiit, taimaluttauq ihuaqhihimani pivaliatitnilu inmingnut ihuaqhihimani pivaliatitnilu inmingnut nunaqaqaqtut ihumaliurniq havakvit.

Nakataani 19

Nunaqyuat piyalgit uqaqaqtigikniq ikayuqtigikniqlu nakuuyumik tapkununga nunaqaqaqtut inungnut pityutauniatuqhugit inmingnik kivgaqtit havakvit pinahuaqhugit pitaqnit ihumamik, hivuani tuahaumattiaqtumiklu angiqnit atuliqniahaqhugit atuqpalianilu piquyat uvaluniit aulatyutit piyauni aktualaqtainut.

Nakataani 20

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit ihuaqhihimani pivaliatitnilu katimayiuttaqnit, maniliurutit inuliqutitlu havagutit ualunit havakvit, nautiumayauni aliahutigininut inmingnik piplutik niqikhaqhiurniq pivaliatitiniqlu, piqatauniqlu ihumamik tamaitni pitquhiit ahiilu maniliurutit hulininik.
 2. Nunaqaqaqtut inungnut pittailiyauyut pityuhit niqikhaqhiurniq pivaliatitnilu pilarutilgit tapkuninga atulitqikhaqninik.

Nakataani 21

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit, ihuinaqtauhimaittumik, nakuuhivalliqninut maniliurutai inuuhitnutlu qanuritnit, ilautitlugit, taimatut, tahapkunani iliharniq, havakniq, havaknut iliharniq ilihatqikharniqlu, igluqarniq, halumaniq, aaniaqtailiniq inuuhiqmutlu nautiumaniq.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiaqtumik piyauni tamnalu, naamagangat, taihimayut piyauni atuqpiariangi nakuuhivalianginnaqnit maniliurutai inuuhitlu qanuritnit. Piluaqtumik pinahuaqni piyalgit tapkununga pilarutit taihimayutlu piyaqaqnit nunaqaqaqtut inutuqait, aqnat, inulrammiit, nutaqat inungnutlu pimmalutilgit.

Nakataani 22

 1. Piluaqtumik pipinahuaqtauni piyalgit pilarutit taihimayutlu piyalgit nunaqaqaqtut inutuqanut, aqnat, inulrammiit, nutaqat inungnutlu pimmaqlutilgit atuqpalianinut una Piniraqnit.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiaqtumik, piqatigiplugit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut, atuqpiariangi tapkuat nunaqaqaqtut aqnat nutqatlu aliagini tamaita hapumminit atuqpialaqnitlu akirqtuqni tamaita qanuritnit ningaqtauni ihuinaqtaunilu.

Nakataani 23

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit naunaiqni pivaliatitnilu hivulliutyaqnit atugakhaliaqlu atuqtauninut pilarutai pivaliatitninut. Pilauaqtumik, nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit hulittiaqtumik ilaunit pivalianinut naunaiqnilu aaniaqtailiniq, igluqarniq ahiilu maniliurutit inuliqutitlu havagutai atuqhugit taimaittut havagutit aktuayai tamnalu, ayuqnaittarangat, aulani taimaittut havagutit inmingni havakvini.

Nakataani 24

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit inmingnut pitquhiit havautit ihuaqhihimanilu aaniaqtailininut pitquhiit, ilautitlugit tapkuat nunguttailini inmingnut aturialgit havautauyut nauhimayut, angutikhat havikhaitlu. Nunaqaqaqtut inmiguqtut pilarutiqaqmiyuttauq pilaqnit, kitinikliqak ihuinaqtauhimaittumiik, tamaitnut inuliqutit aaniaqtailiniqlu kivgaqtutit.
 2. Nunaqaqaqtut inmiguqtut piqaqtut aayyikkiktumik pilarutit aliagininut puqtuniqpamun piyaulaqni atuqtauvaktut timimun ihumaliqutinutlu aaniaqtailiniq. Nunaqyuat piyalgit piyangi aturialgit atuqtauni piplugit pitaqnit hivunmukpalianiq tamaat ilitturini una pilarut.

Nakataani 25

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit ihuaqhihimaninut hakugikhivalliqnilu inmingnut taqnit piqatigikni pitquhiqmingnut nanminiriyai uvalunit nayuqtai atuqnilu nunat, nunatagauyut, imait hinaangilu tariut ahiilu piqaqnit pihimayangi havariyait kinguvakhanut uumunga piplugu.

Nakataani 26

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pihimayut pilarutinik nunamun, nunatagauyut piqaqnitlu tapkuat pitquhitigut nanminiriyait, nayuqtai uvaluniit ahiagut atuqtai uvaluniit pitagait.
 2. Nunaqaqaqtut inungnut pihimayut pilarutit nanminirini, atuqni, pivaliatitni munarinilu pihimayaini pityutigiplugit pitquhitnik nanminiriyai uvaluniit pitquhiit havarini uvaluniit atuqni, tamnaluttauq tahapkuat pihimayai ahiagut pitaqnit.
 3. Nunaqyuat piyalgit pipkainiq maligaqtigut ilitturini hapumminilu tahapkuat nunat, nunatagauyut piqaqnitlu. Taima ilitturini piyalgit havarini piplugit naalakni pitquhit, ilitquhiit nunalu pitarini havagutai tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piyaunit.

Nakataani 27

Nunaqyuat piyalgit pinguqtitni atuqpalianilu, piqatigiplugit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piyaunit, naamaktumik, inmiguqnit, ilikkuqtumik, angmayumik takukhauyumiklu pityuhiit, pipkaqhugit ilitturini tapkuat Nunaqaqaqtut inmiguqtut maligait, pitquhiit, ilitquhiit nunalu nayuqtauni havagutit, ilitturini nalaanitni tapkuat pilarutit nunaqaqaqtut inungnut piplugit nunagiyait, nunatagauyut piqaqnitlu, ilautitlugit tahapkuat pitquhiqnut nanminiriyai uvaluniit ahiagut nayuqtai uvaluniit atuqnit. Nunaqaqaqtut inungnut piyalgit pilarutit piqatauniq uumunga pityuhiqmun.

Nakataani 28

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit atutqikhaqninik, piplugit ilaqalaqnit ihuaqhigiaritai uvaluniit, una pilaittanga, nakuamun, naamaktumik ayyikkikniq utiqviunia, nunanut, nunatagauyut piqaqnitlu tapkuat pihimayai pitquhiqnut nanminirini uvaluniit ahiagut pihimani uvaluniit atuqni, tapkuat pitagauhimayut, piyauni, nayuqnit, atuqnit uvaluniit huruqtauni pihimaittumik ihumamik, hivuagut tuhaumaplutiklu angiqnit.
 2. Kihiagut ahiagut ihumamik angiqat tapkuanga inungnut piyauyunut, utiqviunit piyalgit piplugit nunat, nunatagauyut piqaqnitlu ayyikkutai nakuuninut, aktilat maligaqtigutlu qanuritnit uvaluniit maniknut utiqviunit uvaluniit ahiagut naamaktumik pityautqikhaqni.

Nakataani 29

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pihimani pilarutit nunguttailini hapumminilu avatigiyauyut havarittiaqnilu pilaqnit nunaktik uvaluniit nunatagauyut piqaqnitlu. Nunaqyuat piyalgit pinguqtitni atuqpalianilu ikayurutit havagutai tapkununga nunaqaqaqtut inungnut tahapkununga nunguttailini hapumminilu, ihuinaqtauhimaittumik.
 2. Nunaqyuat piyalgit atuttiaqtunik piyauni atuqpiariangi pingitni tutqumavit uvaluniit iqaqnit hivuranaqtut hunat piyauni nunaitni uvaluniit nunatagauyut tapkununga nunaqaqaqtut inungnut pihimaittumik ihumamiqni, hivuani tuhaumattiaqtumiklu angiqnit.
 3. Nunaqyuat piyaqaqmiyuttauq atuttiaqtunik piyaunit atuqpiariangi, piyaqarangata, tapkuat munarini, ihuaqhihimani ihuaqhatqikhaqnilu aaniaqtailini nunaqaqaqtut inungnut aktuanit taimaittunit hunat, ilaa atuqpalianit.

Nakataani 30

 1. Anguyaktit huliniit piyalgit atuqtaungitni nunani uvaluniit nunatagauyuni tapkuat nunaqaqaqtut inungnut, kihimik naamakpata turangayunit inungnut piyumanit uvaluniit ahiagut ihumamik angiqnit tapkuat uvaluniit tukhiqnit nunaqaqaqtut inungnut piyuayunut.
 2. Nunaqyuaqtat piyalgit havarittiaqni uqaqqtigiknit tapkununga nunaqaqaqtut inungnut piyauyunut, atuqhugit naamaktumik pityuhiit piluaqtumiklu atuqhugit tapkuat kivgaqtuinit havakvit, hivuani atuqtauni nunagiyai uvaluniit nunatagauyut anguyaktinut huliniit.

Nakataani 31

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit ihuaqhihimani, munarini, hapummini pivaliatitnilu tapkuat ilitquhiit pitquhi, pitquhit ilihimani pitquhitlu ilitquhi uqauhit, tapkualuttauq ilaliutini naunaiyautait, pitquhiliqutit ilitquhiitlu, ilautitlugit inungnut naulvigini piqaqnit, nautyutai, havautit, ilihimanit pigiyait nauhimayut angutikhatlu, uqauhiit pitquhit, titiqat, hanatyuhit, ulapqinit pitquhiitlu ulapqinit takukhaunitlu qungiagatlu hanauyaqnit. Piqaqmiyuttauq pilarutainik ihuaqhihimani, munarini, hapummini pivaliatitnilu ilihimaniriyaqtik pigiyaunit tahapkunaungatut ilitquhiit piqutituqat, pitqihiit ilihimani, pitquhiitlu ilitquhiit uqauhirinit.
 2. Piqatigiplugit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut, Nunaqyuaqtat piyalgit atuttiaqni piyaunit ilitturininut hapumminilu tapkuat atuqtauni tahapkuat pilarutit.

Nakataani 32

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit naunaiqni pivaliatitnilu hivulliutyaqnit atugakhaliatlu tapkuat pivaliatitni uvaluniit atuqni nunaktik uvaluniit nunatagauyut ahiilu piqaqnit.
 2. Nunaqyuaqtat piyalgit uqaqaqtigikni ikayuqtigiknilu nakuuyumik tapkununga nunaqaqaqtut inungnut piyauyut atuqhugit inmingnut kivgaqtiuyut havakvit pinahuaqhugit pitaqnit ihumamik tuhaumayumiklu angiqnit hivuani angiqtaunit kitutliqak havanguyut aktuayut nunagiyainut uvaluniit nunatagauyut ahiilu piqaqnit, piluaqtumik atatyutainut pivaliatitnit, atuqtaunit uvaluniit amuqhaqni havikhat, imaq uvaluniit ahii piqaqnit.
 3. Nunaqyuaqtat piyalgit piqaqtitni atuttiaqtut havagutai naamaktunik hugiatqiknit kitunutliqak taimaittut huliniit, naamaktumiklu piyaunit piyalgit ihuaqhigiaqni ihuilrut avatiliqutinut, maniliurutit, inuliqutit, ilitquhiit uvaluniit tarniqmun aktuanit.

Nakataani 33

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit naunaiqninut inmingnut hunaunit uvaluniit ilauvigini malikhugit ilitquhiqtik pitquhiitlu. Una ihuityutaungittuq pilarutmun tapkuat nunaqaqaqtut inmiguqtut pitaqninut nunataqhimanit tapkuat Nunaqyuat nunaligiyai.
 2. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit naunaiqninut tapkuat hanalrutit tikkuaqhilniqlu ilauvigini havakvigiyait malikhugit inmingnut pityuhiit.

Nakataani 34

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit aturahuaqtitninut, pivaliatitni ihuaqhihimanilu tapkuat havakvit hanahimani naunaittutlu ilitquhit, tarniit, pitquhit, pityuhit, pitquhiuni tamnalu, piplugu atuqtuni, apiqhuiyinut havagutai uvaluniit pitquhiit, malikhugit hilaqyuaqmi inungnut pilarutit atuqtauvaknit.

Nakataani 35

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit naunaiqninut tapkuat havarini tapkuat inmigut nunaligiyamingni.

Nakataani 36

 1. Nunaqaqaqtut inungnut, piluaqtumik yahapkuat aviktaunit hilaqyuaqmin kikligiyainut, pilarutillgit ihuaqhihimani pivaliatitnilu turaqviunit, piqatigikni ikayuqtigiknilu, ilautitlugit huliniit tarniqmun, ilitquhiit, katimayiuttaqnit, maniliurutit inuliqutitlu piplugit, inmingnut ilauninut tahapkualuttauq ahii inungnut akiani kikligiyai nunat.
 2. Nunaqyuat, uqaqaqtigiplugit ikayuqtigiplugitlu nunaqaqaqtut inungnut, piyalgit ikayuqtiginilu nunaqaqaqtut inungnut, piyalgit atuttuaqnit piyauni havagutainut atuqtaunit atuqpiaqtitnilu tapkuat atuqpaliani una pilarut.

Nakataani 37

 1. Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit ilitturiyaunit, tautukni aturiaqaqtitnilu angirutit, angirutauyut ahiilu atuttiaqtut ihuaqhautit iniqtiqni tapkununga Nunaqyuat atuqnit naalaknilu taimaittut angirutit, angirutauyut ahiilu atuttiaqtumik ihuaqhautit.
 2. Piittuq uumani Piniraqnit tukiliurutauni mikhigiaqtitni uvaluniit piiqnit tapkuat pilarutit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piqaqnit angirutini, angirutauyut ahiilu atuttiaqtumik ihuaqhautit.

Nakataani 38

Nunaqyuat, uqaqaqtigiplugit ikayuqtiginilu nunaqaqaqtut inungnut, piyalgit piyauni naamaktut piyaunit, ilautitlugit piquyaqni piyaunit, pitaqninut tapkununga uumani Piniraqnit.

Nakataani 39

Nunaqaqaqtut inungnut pihimayut pilarutmik pilaqninut kiinauyaliqutit pitquhiliqutitlu ikayuqnit talvanga Nunaqyuat atuqhugitlu hilaqyuaqmi ikayuqtiginit, aliagiyauninut tapkuat pilarutit piqaqnit uumani Piniraqnit.

Nakataani 40

Nunaqaqaqtut inungnut pilarutilgit pilaqninut aturahuaqtitnilu ihumaliurut atuqhugit naamaktut nakuuyumiklu pityuhiit ihuaqhigiarutinut ihuilrunut maamagityutaungitnilu tapkununga Nunaqyuat uvaluniit ahii piqatauyut, tapkualuttauq atuttiaqtumik ihuaqhautit tamaitnut ihuaqutaunit tapkuat inmingnut katitlugitlu pilarutit. Taimaittut ihumaliurutit pipkaiyut ihumagiyaunit pitquhiqnut, pitquhiit, maligait maligaqnilu havagutai tapkuat nunaqaqaqtut inungnut piyauyut hilaqyuaqmilu inungnut pilarutit.

Nakataani 41

Tapkuat inuutyutit taihimayutlu havakvit tapkuat United Nations havagutai ahiilu avatingnut kavamaliqutit timiuyut piyalgit ikayuqhiutini tapkuat piqaqnit uumani Piniraqnit atuqhugit atuliqtitnit, taimaluttauq, kiinauyaliqutit ikayuqtigiknit pitquhiliqutitlu ikayuqrutit. Pityuhiit piyaunilu atuqpiariangi piqtaunit tapkuat nunaqaqaqtut inungnut uumunga pityutit aktuanit tapkununga piyalgit pinguqtaunit.

Nakataani 42

Tapkuat United Nations, timigiyait, ilautitlugit Atuinaqtut Katimavi tapkununga Nunaqaqaqtut Pityutit, taihimayutlu havakvit, ilautitlugit nunaqyuami puqtunit, tapkuatlu Nunaqyuaqtat piyalgit aturahuaqtitni ukuat Piniraqnit kinguaguqlugitlu atuutiariangi uumani Piniraqnit.

Nakataani 43

Tapkuat pilarutit ilitturini hamani piyut mikiniqhamik atuqtauvaknit anniumaniq, harimahukniq inuuhiriknitlu tapkuat nunaqaqaqtut inungnut hilaqyuaqmi.

Nakataani 44

Tamaita pilarutit ihumamiqnilu ilitturiyauni hamani ayyikkiktumik piqpiarniraut angutinut aqnanutlu Nunaqaqaqtut inmiguqtut.

Nakataani 45

Piittuq uumani Piniraqnit piyaulaqni mikhigiarutauni uvaluniit piiqni tapkuat pilarutai nunaqaqaqtut inungnut pihimani tatya uvaluniit piyaqalat pitaqnit hivunikhami.

Nakataani 46

 1. Piittuq uumani Piniraqnit piyaulaqni tukiliuqnit piniraqni kitunutliqak Nunaqyuaq, inungnut, ilagit uvaluniit inungmun kitunikliqak pilarut piqatauinut kitutliqak huliniit uvaluniit havarini kitutliqak huliniq kikluqtut tapkununga Maligaqyuat tapkununga United Nations uvaluniit piyauni pilarutit uvaluniit aturahuaqtitni kitutliqak huliniit tapkuat ilauhuiqtitni uvaluniit nakunngiqni, katitlugit uvaluniit ilagut, tamna nunatagauyuq nakuunia uvaluniit katimayiuttaqnia atauhiunit nunagiyauni inmigurutitlu Nunaqyuat.
 2. Atuqninik tapkuat pilarutit taiyauyut talvani tatya Piniraqnit, inungnut pilarutit atuqtauvaknitlu ihumamirniq tamaita piyalgit naalaktaunit. Tamna atuqnia pilarutit hivunmuktauyut uumani Piniraqnit piyalgit pityutauni kihimik taimaittut kiklilirutait naunaiqninut maligaqtigut malikhugitlu tapkuat hilaqyuaqmi inungnut pilarutit aturiaqaqnit. Kitutliqak taimaittut kiklilityutit piyalgit ihuinarutaungitnit piyaunilu piyalgit kihimiunit piplugit nautiumanit piplugu ilitturinit naalaknilu pilarutinut ihumamiqnitlu ahiinut pitaqnilu taimatut pinahuaqniqhaunilu piyaqaqnit ihumamirnaqtunut inuuhit.
 3. Tamna piqarutaunit ihuaqhiyauyut uumani Piniraqnit piyaulgit tukiliuqnit malikhugit tapkuat ihumagiyaunit nakuaturniq, ihumamirniq, naalaknit inungnut pilarutit, naalaknit inungnut pilarutit, aayyikkiktitaunit, ihuinaqtaungitnit, nakuuyumik aulatyutaunit nakuuyumiklu ukpirinit.